Sık Sorulan Sorular


1.Ar-Ge nedir? Ar-Ge elemanı nedir?

Ar-Ge, Teknoloji Geliştirme mevzuatında, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yeni sistem ve süreçler oluşturmak veya mevcut olanı geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.

Ar-Ge faaliyetleri üç temel başlık altında ele alınmaktadır:

Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması ve kullanımı bulunmayan ve öncelikli olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmadır.

Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün çalışmadır. Belirli bir pratik amaca veya hedefe yöneliktir.

Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

2.Teknokent ya da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nedir?

Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

4691 Sayılı TGB Kanunu'na Göre:

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların,  belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı temsil eder.

Teknoloji Geliştirme Amacı: Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

3.Gaziantep Teknopark’a kimler başvurabilir?

Gaziantep Teknopark’a, 4691 sayılı yasada da özellikleri belirtilen Ar-Ge veya yazılım faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Bunlar dışında, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da (banka, kargo, mali müşavirlik ve hukuk büroları, v.b.) Yönetici Şirket'in uygun görmesi durumunda teknoparkta yer alabilir.

4. Gaziantep Teknopark’a yapılacak başvurular ücretli midir?

Başvuru Projelerinin Hakem Heyeti tarafından incelenebilmesi için bir Ön Başvuru ücreti alınmaktadır.

5.Yapılan başvurular nasıl değerlendirilir ve kabul edilme süreçleri genel olarak hangi aşamaları kapsamaktadır?

Teknopark Yönetici A.Ş.'ye teslim edilen başvurular, başvuru sahibinin faaliyeti alanında projenin mahiyetine göre belirlenecek uzman hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakem heyetinin belirlenmesi Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nce yapılır. Hakemler değerlendirme sürecinde gerek görmesi halinde başvuru sahibi ile yüz yüze de görüşme yapabilir, mevcut ofislerini veya tesislerini ziyaret eder. Hakemler firmaya olumlu, olumsuz ya da şartlı olumlu görüş verebilir. Hakem görüşleri Gaziantep Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir olumlu ya da olumsuz karara bağlanır. Firmaların Teknopark’a kabulünde projelerin Ar-Ge niteliği öncelikli tercih sebebidir.

6.Başvurular ne kadarlık bir sürede değerlendirilmektedir?

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminden itibaren en fazla 30 günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak Teknopark Danışma Kurulu kararı firmalara bildirilir.

7.Hakem heyeti kimlerden oluşmaktadır?

Hakem heyeti firmaların faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma veya yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Hakem heyetinin atanmasında GAUN Öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara hakem heyeti hakkında bilgi verilmez. Firmalar hakem heyeti üyelerini proje değerlendirme aşamasında göremezler.

8.Firmalara tahsis edilen ofisin özellikleri nelerdir?

Gaziantep Teknopark’ta minimum 22m2 ve maximum 65 m2 ebatlarında ofisler bulunmaktadır. Gaziantep Teknopark bünyesine kabul edilen firmalara verilen ofislerde iletişim, internet, elektrik, su ve iklimlendirme alt yapısı tamamlanmış faaliyet göstermesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra, ayrıldığında teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç değişikliğini yaptırabilir.

9.Firmalara tahsis edilen ofisin maliyeti ne kadardır?

Firmaların ödeyecekleri ofis alanı kira ücretleri 13TL/m2dir. İşletme giderleri bedeli aylık 5 TL/m2dir. ve her yılbaşında maliyetlerdeki değişikliklere göre güncellenmektedir. Bu bedellere ek olarak %18 KDV alınmaktadır. Akademisyenler için kira ücreti 10TL/m2+KDV, işletme gideri için yine 5TL/m2+KDV dir.

10.Ne kadarlık bir süre için ofis kiralanabilir?

Firmaların sözleşmeleri başvuru formlarında belirtilen projelerin sürelerine bağlı olara 1 yıldan 6 yıla kadar yapılmaktadır.

11.Firmanın kabul edilmesinden sonra, faaliyete başlaması için yapılması gerekenler nelerdir?

Gaziantep Teknopark’a kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan personelin bilgilerini (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgilerini (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) Gaziantep Teknopark yönetimine teslim etmesi gerekmektedir.

12.Gaziantep Teknopark’ta faaliyete başlayan firmanın aylık kira gideri dışında ne tür giderleri bulunmaktadır?

Faaliyette olan firmalar, kiraladıkları alana ait elektrik, telefon, internet bağlantısı giderlerini kendileri ödemekle yükümlüdürler.

Ayrıca Gaziantep Teknopark’ta faaliyette bulunan firmaların ortak giderlerini ofis alanına oranı kadar ödemekle yükümlüdürler. (Elektrik, su , kömür, temizlik..)

13.Gaziantep Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların yükümlülükleri nelerdir?

4691 sayılı yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SGK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) 10 gün içerisinde Teknopark Yönetici A.Ş.'ne bildirilmelidir. İşten çıkma/çıkarma veya mevcut personel için görev tanımlarındaki değişiklikte dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine 10 gün içerisinde Teknopark Yönetici A.Ş.' ne bildirilmelidir. Firmalar 4691 sayılı Yasa kapsamında çalıştırdığı Ar-Ge personeline ait bilgilerin /adı soyadı, SGK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay Teknopark Yönetici A.Ş.' ne onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi'ne verilmelidir. Firmalar Teknopark bildirimlerinde yürüttükleri faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri kendilerine iletilen faaliyet izleme formlarını doldurarak üçer aylık dönemler halinde (1. Dönem 15 Nisan'a kadar, 2. Dönem 15 Temmuz' a kadar, 3. Dönem 15 Ekim'e kadar, 4. Dönem 15 Ocak’ a kadar) Teknopark Yönetici A.Ş.' ne iletilmelidir.

14.Öğretim görevlileri ile birlikte çalışmak isteyen firmalar ne yapmalıdır?

Üniversite öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi konularında çalışan öğretim üyelerini belirlemelidirler. Öğretim üyeleri ile Gaziantep Teknopark firmalarının projelerde ortak çalışması ancak üniversite yönetim kurulunun onayının alınmasından sonra mümkün olmaktadır. Üniversitenin onayına sunulmak üzere adresinde yer alan üniversite personel görevlendirilmesi ile ilgili formların doldurulması ve firma ile öğretim üyesi arasında yapılmış sözleşmenin bir kopyasının da eklenerek ilgili bölüm başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Üniversite onayının gerçekleşmesi sonrasında öğretim üyesinin projede görevlendirilmesi konusunda Gaziantep Teknopark yönetimi tarafından firmaya bilgi verilmektedir. Tüm bu süreç içerisinde Gaziantep Teknopark Yönetici Şirketi Üniversite Sanayi Direktörlüğü ihtiyaç duyulan desteği sağlamaktadır; lütfen ilgili uzmanla iletişime geçiniz.

15.Gaziantep Teknopark’ta yer alacak firmaların mevzuat kapsamında yararlanacakları muafiyetler nelerdir?

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.

     (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır.
     (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır.
     (iii) Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

16.Vergi muafiyetleri nasıl denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumluluğu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili vergi dairesidir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar Bölgedeki etkinlikler içerisinde geçerlidir.

17. Gaziantep Teknopark’ta faaliyete başlamak için şirket merkezini Bölgeye taşımak gerekli midir?

Şirket merkezinin Bölgede olması zorunlu değildir. Ancak Bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu'na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezi Gaziantep İl sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için Bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.