Muafiyetler


Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası:
 
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu geçici 2. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yönetici şirketlerin  bu kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin  , münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE  faaliyetlerinden elde ettikleri  kazançlar  31.12.2023 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar Vergisinden müstesnadır. 12.03.2011 tarihinde 6170 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile yapılan değişiklikle, Gelir ve Kurumlar Vergisi istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

KDV İstisnası:
3065 Sayılı Katma Değer Vergisinin  Geçici 20.maddesine göre bölgede faaliyet gösteren şirketin kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde , bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır. Öte yandan ,bu istisna faaliyet dolayısıyla yüklenilen KDV. ‘ leri ise indirim konusu yapılmayıp gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki:
4691 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca  ,Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ücretleri her türlü vergiden müstesnadır. Bu nedenle kapsama giren kişilerin kapsama giren ücretleri üzerinden Gelir vergisi ve Damga Vergisi istisnası uygulanmaktadır. 6170 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile yapılan değişiklikle bu istisnanın süresi de 31.12.2023 tarihine uzatılarak destek personeline AR-GE faaliyetleri kapsamındaki çalışmaları karşılığında ödenecek ücretleri de istisna kapsamına alınmıştır. Ancak destek personelinin sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu geçmeyecektir.

Ücretlere İlişkin SGK Primi Desteği:
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli ile araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin %10 ‘ u kadar Destek Personelinin bu görevle ilgili ücretlerine ilişkin SGK İşveren hissesinin yarısı devlet tarafından karşılanacaktır.

Ar-Ge Personelinin Görevle İlgili Olarak Bölge Dışında Geçen Sürelerine İlişkin Ücretlerin Bir Kısmı İstisna Kapsamına Alınmıştır: 
4691 Sayılı Kanun Kapsamına gire personelin ücretlerinin vergiden istisna olabilmesi için fiilen bölgede çalışmaları gerekmektedir. Ancak 6170 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile  kanun kapsamına giren  AR-GE personelinin  bölgede yürüttüğü görev ile ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisinden istisna edilmiştir.   Söz konusu istisna destek personeline uygulanmayacaktır.

Ar-Ge Projeleri Sonucu Elde Edilen Teknolojik Ürünün Üretilmesi İçin Gerekli Yatırımın Bölge İçerisinde Yapılabilmesi: 
6170 sayılı kanun ile getirilen uygulama ile  bölgede yatırım yapılması yasal bir düzenlemeye bağlanmıştır.